Privacy verklaring

Definities
‘AVG’ – Verordening (EU) 2016/679 Van Het Europees Parlement En De Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

‘U’ – De afnemer van de diensten van Publik reclamebureau.

‘Verwerker’ – Een Verwerker is iemand die in opdracht van een Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

‘Verwerkingsverantwoordelijke’ – De Verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel en de middelen bepaalt voor de gegevensverwerking.

‘Verwerkersovereenkomst’ –  De overeenkomst, welke tot voorwerp heeft: de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van een overeenkomst waarvoor persoonsverwerking nodig is.

 

Verwerking
Publik reclamebureau verwerkt persoonsgegevens op grond van a) de door U, dan wel de door Uw opdrachtgever, gegeven toestemming, b) uit noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Publik reclamebureau en U of c) uit noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Publik reclamebureau verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

–    voor- en achternaam,
–    bedrijfsgegevens,
–    adres, woonplaats,
–    telefoonnummer,
–    IBAN-nummer,
–    e-mailadres,
–    geslacht,
–    geboortedatum,
–    beroep en/of functietitel,
–    details naar aanleiding van de lancering van een specifieke campagne,
–    transactiegegevens,
–    interessegebieden,
–    IP-adres, social ID,
–    cookie ID,
–    Internetbrowser en apparaat type,
–    Surfgedrag, en
–    overige gegevens welke U vrijwillig aan ons verstrekt middels het contactformulier.

 

Toestemming
Wanneer U gebruik maakt van Publik reclamebureau haar diensten wordt dit gezien als een verleende toestemming aan Publik reclamebureau om Uw persoonsgegevens te verwerken.

Publik reclamebureau verwerkt persoonsgegevens als Verwerker wanneer zij in opdracht van U, als opdrachtgever en Verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens van derde verwerkt. In dat geval wordt de oorspronkelijke toestemming van de betrokkenen, wiens persoonsgegevens zijn verstrekt, geacht aan U te zijn verleend door de betrokkene dan wel door de Verwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens.

 

Gerechtvaardigd belang
Een verwerking kan noodzakelijk zijn voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van een Verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Publik reclamebureau weegt in deze situatie bovenstaande belangen af tegen de belangen van de betrokkene, wiens persoonsgegevens beschermd dienen te worden.

 

Doel
Publik reclamebureau verwerkt de bovenstaande gegevens voor een of meer van de hieronder uiteengezette doelstellingen, afhankelijk van welke diensten U gebruik maakt:

–    Publik reclamebureau maakt gebruik van Uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. Dergelijke verwerking heeft tevens tot doel om U te kunnen bereiken, in uitvoering van Uw opdracht.
–    Publik reclamebureau is wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar belastingaangifte.
–    Publik reclamebureau maakt gebruik van Uw cookies en analyseert Uw surfgedrag om de website te verbeteren.
–    Publik reclamebureau verwerkt door U aangeleverde persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst waarvoor persoonsverwerking nodig is. Het doel en de draagwijdte van deze verwerking worden nader toegelicht in de Verwerkersovereenkomst zelf.
–    Publik reclamebureau maakt gebruik van Uw contactgegevens om U te voorzien van de nieuwsbrief/ eventuele reclame.

 

Derden
Publik reclamebureau verstrekt Uw gegevens enkel aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door U verleende opdracht, wanneer dit voortvloeit uit de wet (zoals bijvoorbeeld de belastingplicht) of wanneer U hier toestemming voor heeft gegeven.

 

Beveiliging

Publik reclamebureau neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot Uw persoonsgegevens te voorkomen. Publik reclamebureau zorgt ervoor dat enkel de, op dat moment, noodzakelijk geachte personen toegang hebben tot Uw persoonsgegevens. Publik reclamebureau spant zich in om de voorgenomen veiligheidsmaatregelen zo goed als mogelijk uit te voeren dan wel te controleren.

 

Bovenvermelde veiligheidsmaatregelen bestaan onder andere uit:
–    het gebruik van beveiligingssoftware zoals een firewall en virusscanner; en
–    het gebruik van TLS, dit is een systeem wat ervoor zorgt dat de Uw persoonsgegevens enkel via beveiligde internet verbinding wordt verwerkt. U kunt dit zien aan de aanwezigheid van ‘https’ in de adresbalk en het groene hangslotje naast de adresbalk. 

 

Gevolgen bij  niet verstrekken
Wanneer U besluit om bepaalde, als door Publik reclamebureau verplicht/noodzakelijk geachte, persoonsgegevens niet te verstrekken, heeft dit tot gevolg dat er geen overeenkomst tussen U en Publik reclamebureau tot stand komt.

Wanneer U besluit om bepaalde, als door Publik reclamebureau optioneel geachte, persoonsgegevens niet te verstrekken, heeft dit geen invloed op de totstandkoming van de overeenkomst. Dergelijke weerhouding kan echter wel tot gevolg hebben dat de door Publik reclamebureau geen dienst kan leveren welke zo goed mogelijk op Uw opdracht aansluit. Het staat Publik reclamebureau vrij om U op ieder moment om aanvullende (persoons)gegevens te verzoeken, wanneer deze nodig zijn voor de uitvoering van de door U verleende opdracht.

 

Duur
Publik reclamebureau verwerkt/ bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens afhangt van de doelstelling waarvoor de verwerking in eerste instantie heeft plaatsgevonden.

Voor de verwerking welke wettelijk bepaald is, bijvoorbeeld de belastingplicht, geldt een wettelijke bewaartermijn.

Voor de verwerking van gegevens op grond van Uw toestemming, zullen Uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan maximaal drie maanden na beëindiging van de overeenkomst, Uw intrekking van toestemming of Uw beroep op het recht om vergeten te worden.

 

Rechten betrokkene
Op basis van de AVG heeft U, als betrokkene, diverse rechten. Op grond van deze verordening kan U een verzoek instellen tot:
–    Informatie en inzage, U kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens welke Publik reclamebureau van/voor U verwerken. Tevens licht Publik reclamebureau U in omtrent deze verwerkingen, wanneer U hier meer over wilt weten;
–    Rectificatie, wanneer door U aangeleverde persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, kunt U te allen tijde een verzoek instellen tot wijziging van de betreffende gegevens;
–    Verwijdering, U heeft het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat al Uw persoonsgegevens verwijdert worden van alle informatiedragers van Publik reclamebureau. Het kan echter zijn dat Publik reclamebureau op basis van een ander, nog aanwezig doel, Uw persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kunt U denken aan de administratie van Publik reclamebureau om de voor U uitgevoerde opdracht af te kunnen wikkelen;
–    Beperking en bezwaar, U heeft het recht om te verzoeken om een beperking van de persoonsgegevensverwerking als U van mening bent dat Uw persoonsgegevens onjuist of te uitgebreid verwerkt worden door Publik reclamebureau. U kunt tevens bezwaar indienen tegen een specifieke verwerking die is uitgevoerd door Publik reclamebureau;
–    Overdracht, U kunt Publik reclamebureau verzoeken om alle persoonsgegevens, welke Publik reclamebureau van U verwerkt, over te dragen aan een derde;
–    Toestemming intrekken, U kunt ook heel specifiek Uw toestemming intrekken voor een bepaalde verwerking. Denk hierbij aan het afmelden voor nieuwsbrieven en reclame van Publik reclamebureau.

Wanneer U een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen kunt U op ieder moment een verzoek richten aan Publik reclamebureau middels de contactgegevens bovenaan deze verklaring.

 

Cookies
Publik reclamebureau maakt gebruik van cookies, om de website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de effectiviteit van advertenties te registreren en optimaliseren, voor de koppeling met social media en om feedback mogelijkheden aan te bieden.

Met behulp van (onder andere) Google Analytics worden algemene anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden. Verder meet Publik reclamebureau conversies in Google Adwords en Facebook Adverts (doormiddel van een Facebook pixel) zodat de marketing en communicatie beter op de doelgroep kan worden afgestemd. Tevens kunnen cookies worden gebruikt voor het delen, liken of posten op Social Media kanalen door U.

Wanneer U Uw cookies wilt verwijderen gaat dit het gemakkelijkst via Uw webbrowser. Afhankelijk van Uw webbrowser kunt U op een van de onderstaande links klikken om de cookies direct te verwijderen:

–    Internet Explorer
–    Mozilla Firefox
–    Google Chrome
–    Safari

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer U een klacht heeft over de wijze waarop Publik reclamebureau persoonsgegevens van U dan wel van een derde heeft verwerkt, kunt U terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

26 april 2018